Onze werkvelden

Vastgoedconsultancy
Een goed advies begint met goed luisteren en gerichte vragen te stellen. Wij in staat om onafhankelijk, marktgericht, strategisch, kritisch en toekomstgericht te adviseren. Dit doen wij door de actuele ontwikkelingen, risico’s en de financiële haalbaarheid inzichtelijk te maken. Door het in kaart brengen van de risico’s kan de Vandaag Groep haalbare oplossingen realiseren aan de hand van uw doelstellingen. Zo voeren wij zoekopdrachten uit voor marktpartijen die op zoek zijn naar geschikte locaties voor commerciële ruimte (winkelruimte, kantoorruimte, et cetera).

Kleinschalige planontwikkeling
Wij zijn in staat op een creatieve manier vraag en aanbod van kleine locaties aan elkaar te koppelen. Onderzoeken, gespreksvoering, contractvorming en (financiële) haalbaarheidstoetsen zijn hierbij speerpunten. Hierbij leggen wij de nadruk op creativiteit, onafhankelijkheid en onze unieke verkoopaspecten van de aanpak. Hierbij zoeken wij voor gemeenten tevens naar partners voor dergelijke ontwikkelingen.

Projectmanagement
De Vandaag Groep verzorgt voor de opdrachtgever, het organiseren, voorbereiden, plannen het begeleiden van het project tot aan de oplevering.
Met onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de betrokken partijen binnen een project, elk met hun belang, optimaal te laten samenwerken om op basis van gezamenlijke belangen tot het gewenste eindresultaat te komen. Wij stellen voor elk project beslisdocumenten samen en dragen zorg voor een gestructureerde handhaving van het gegevensbeheer, hetgeen resulteert in een transparant en beheersbaar project met een optimaal resultaat.

Conceptontwikkeling
Het realiseren van integrale ontwikkelingsconcepten aan de hand van structuur-, ontwikkel-, en beleidsvisies vereist de nodige inventiviteit en creativiteit.
Het spectrum waarbinnen geopereerd moet worden bevindt zich tussen grenzeloze ideeën tot doordachte ontwikkelscenario's. Enkele andere belangrijke factoren die een rol spelen zijn de grote druk op de ruimte, kosten en het milieu.
De Vandaag Groep denkt actief met u mee en kan als onafhankelijke partij voor u door onder andere het toetsen van de financiële haalbaarheid, functionele- en maatschappelijk relevantie waarborgen. Wij zien mogelijkheden, waar anderen slechts beperkingen zien.

Civiele techniek
Wij helpen u graag de inrichting van de openbare ruimte vorm te geven, van de initiatieffase tot en met de realisatie en het beheer. Vandaag Groep heeft veel ervaring opgedaan in grootschalig onderhoud van provinciale wegen, afkoppel- en rioleringsprojecten en bouw- en woonrijp maken. Onze medewerkers hebben gewerkt bij zowel adviesbureaus als bij gemeentelijke en provinciale overheden. Wij kennen de belangrijke van de verschillende disciplines en weten de weg naar het bestuur.

Onze belangrijkste werkvelden hierin zijn:
• Project- en procesmanagement;
• Opstellen RAW bestekken en tekeningen;
• Verzorgen van aanbestedingen;
• Directievoering en toezicht;
• Maken van kostencalculaties.

Interim Management

Organisaties zetten interim managers in voor verander trajecten. Maar ook wanneer het te lang duurt om sleutelposities in te vullen. Interim Managers verschillen van consultants omdat ze naast het geven van advies ook uitvoerend en operationeel inzetbaar zijn en hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling en/of organisatie en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen.

Waarom een interim manager van de Vandaag Groep?
De Interim managers van De Vandaag Groep zijn ervaren, hoog gekwalificeerd met een uitgebreide beroepservaring en passende opleiding, toegepast op uw specifieke behoeften. Onze interim manager kan worden beschreven als een "all-in-one” project manager, consultant, senior manager of specialist op directie niveau of leidinggevend niveau daar direct daar onder. De interim manager is vrij van bedrijfspolitiek en kan opdrachten uitvoeren welke binnen de bestaande bedrijfscultuur niet kunnen worden verwezenlijkt. Hierdoor kan in moeilijke situaties toch snel het gewenste resultaat worden bereikt. Hij houdt van de uitdaging van elk nieuw project en van de grote verscheidenheid aan opdrachten. Onze interim managers beschikken over een uitgebreid netwerk waaruit zij kunnen putten

Onze interim managers worden ingezet ingeval van:
• Langdurige ziekte van de huidige manager
• Snel ingezet op strategische posities
• Reorganisaties en verandertrajecten binnen een organisatie
• De huidige functie op korte termijn komt te vervallen
• De huidige manager vanwege onenigheid of wanbeleid op non-actief is gesteld
• Dat na afloop van de opdracht de Interim managers als adviseur tijdelijk betrokken moet blijven.