Bureaustudie:

Voor Royal Haskoning DHV hebben wij een behoefte onderzoek uitgevoerd voor Qruquiusgebied in het Oostelijk Havengebied Amsterdam. Het betreft een transformatie van het vanouds industriële deel naar een levendig en duurzaam werk- en woongebied, waarbij het industriële karakter behouden blijft. Het verrichte onderzoek is verricht in het kader van artikel 3.1.6. van de Bro. In dit rapport is de behoefte van diverse functies in kaart gebracht. Zo is er gekeken naar de vervangings- en uitbreidingsvraag, de mogelijkheden voor herstructurering of intensivering van bestaande locaties en het benutten van ruimte op locaties elders in de regio.

Projectmanagement:

De herontwikkeling van het veilingterrein kende een moeizaam proces. Voor deze ontwikkeling is in eerste instantie een exploitatieplan opgesteld. Latere onderhandelingen met de grondeigenaren hebben uiteindelijk geleid tot anterieure overeenkomsten. Op deze locatie worden ca 100 woningen een kerk en een uitbreiding van een zorginstelling gerealiseerd.

Walenhoekseweg Ochten:
Deze locatie ligt naast de A 15 en de toegangsweg naar Ochten. Parallel aan de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein Ochten is op deze locatie een carpoolplaats aangelegd en een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de eigenaren van het bestaande bedrijventerrein is een bestemmingsplan opgesteld voor een gemengd bedrijventerrein. Naast reguliere bedrijvigheid is er nu ook plaats voor innovatieve bedrijven. OJAH en Phycom B.V. hebben zich er gevestigd. OJAH produceert het vervangend vleesproduct Beeter. Phycom B.V. is een onderneming welke zich heeft gespecialiseerd in Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch).

Roermond:

Winkelcentrum Donderberg Roermond. Opdrachtgever voor deze herstructurering van het winkelcentrum was AJ Investments / Coöperatieve vereniging van Eigenaren winkelcentrum Donderberg U.A. Vanaf het initiatief tot aan oplevering betrokken bij de renovatie en uitbreiding van in totaal 7.000m2 winkelcentrum in de wijk Donderberg te Roermond. In opdracht/ samenwerking met grootaandeelhouder winkelcentrum (AJ Investments) had de Vandaag Groep onder andere de verantwoordelijkheid om tot overeenstemming te komen met de diverse eigenaren (betreft een CVvE), huurders, gemeente, woningcoöperatie (Wonen Limburg) en maatschappelijke partijen binnen de vooraf gestelde financiële kaders passend in het wijkontwikkelingsplan (WOP).


Onderhandelingen namens gemeenten en marktpartijen:

Voor diverse gemeenten hebben wij voor diverse uitbreidingslocaties de onderhandelingen met marktpartijen en de plaatselijke corporatie gevoerd. Voor bijna alle locaties zijn anterieure overeenkomsten opgesteld waarbij de kosten voor de gemeente verzekerd waren. Voor de te maken kosten hebben wij een vereveningsmodel ontwikkeld. Met dit model worden de kosten voor zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Middelharnis:
Voor deze gemeente hebben wij de onderhandelingen gevoerd voor twee ontwikkelingslocaties op de Westplaat. Beide locaties betrof het de ontwikkeling van woningbouw. Totaal worden er ruim 200 woningen gebouwd. tten van ruimte op locaties elders in de regio.

Gemeente Neder-Betuwe:

VLC terrein van school naar woongebied: Op deze locatie was tot eind jaren 90 het Van Lodenstein college gevestigd. Het pand is de laatste jaren in gebruik geweest als kerk en als gemeentehuis. Voor de gemeente hebben wij de onderhandelingen gevoerd om het perceel met opstallen te transformeren van een schoollocatie naar een woonlocatie. Op deze locatie worden ongeveer 23 woningen gerealiseerd.

Gemeente Wageningen:
Voor deze gemeente hebben wij het grondbedrijf opnieuw opgezet en vormgegeven. Hiervoor hebben wij de nota grondbeleid geschreven en hebben we het grondbedrijf financieel in control gebracht met behulp van ons Financieel Beheerprogramma FIBE.

Gemeente Weststellingwerf:

Voor de nieuwe woonwijk “de Lindewijk” waar ca 600 woningen “worden gebouwd, hebben wij de grondexploitatie voor 2014 geactualiseerd met behulp van ons Grondexploitatiemodel.

Gemeente Neder-Betuwe:
Met behulp van ons Financieel Beheerprogramma FIBE en ons Grondexploitatiemodel hebben wij voor het grondbedrijf in 2011 in 2 maanden tijd de jaarrekening opgesteld en alle in exploitatie zijnde complexen geactualiseerd en herzien.

Projectontwikkeling:

De Vandaag Groep is actief op de markt op zoek naar locaties waar een “vlekje” op zit. Dit zijn locaties van gemeenten of marktpartijen maar ook van particulieren welke op grond van bestaande bestemmingsplan(nen) niet of onvoldoende tot ontwikkeling komen. Wij voeren marktonderzoeken uit voor deze locaties en stellen aan de hand daarvan een alternatief ontwikkelplan en stedenbouwkundige schets op. Tevens zoeken wij voor de grondeigenaar een passende marktpartij. Doel is om een dergelijke locatie tot ontwikkeling te brengen waarbij aan de gemeente zekerheid wordt geboden ten aanzien van de afname en betaling van de grond. Enkele locaties waar die tot ontwikkeling zijn gekomen of waar we nog aan werken zijn: Opheusden Herenland fase 5, 80 woningen Dodewaard: Deelplan Fructus, 35 woningen Overasselt: Werklandschap bedrijfskavels plus bedrijfswoning, beoogd doel gemengde ontwikkeling wonen, werken en zorg Bemmel: Oude brandweer locatie, herontwikkeling naar wonen

“Stakenbeek heeft weer charme”, gemeente Oldenzaal

Afkoppeling van regenwater staat bij de gemeente Oldenzaal hoog op de agenda. Vuile overstorten worden daardoor tot een minimum beperkt. Om het afkoppelen van regenwater goed, maar nog belangrijker ook gedoseerd af te kunnen voeren is In de periode oktober 2013 tot maart 2014 de Stakenbeek in Oldenzaal flink onder handen genomen. Het slib is eruit gehaald, het waterpeil is verlaagd en flauwe taluds zorgen voor een natuurlijk landschap midden in het bedrijventerrein. De beek fungeert nu als opvangbak voor regenwater. Langs de beek is een gecombineerd fiets- en wandelpad gemaakt, welke tijdens hevige neerslag onder water staat om het water tijdelijk te bergen. Een unieke combinatie van functies. De Vandaag Groep heeft voor deze ontwikkeling het gehele traject van voorbereiding tot en met realisatie verzorgd. Goede afstemming met aanliggende bedrijven, maar ook met waterschap en brandweer hebben geresulteerd in een succesvol project. Op 13 maart 2014 door de TC Tubantia mooi omschreven als “de Stakenbeek heeft weer charme”.

Diverse projecten groot onderhoud en reconstructie provincie Gelderland

De provincie Gelderland is met 1.200 kilometer rijweg de grootste provinciale wegbeheerder van Nederland. Om deze wegen in goede conditie te houden vindt jaarlijks groot onderhoud plaats. Tevens vinden er reconstructies plaats. Om al deze werkzaamheden voor te bereiden en te begeleiden levert Vandaag Groep hier een bijdrage in door middel van werkvoorbereiding en toezicht.

Enkele projecten die qua voorbereiding en toezicht zijn gedaan door Vandaag Groep zijn:

• Groot onderhoud A325 Arnhem - Nijmegen (provinciale snelweg);
• Groot onderhoud en reconstructie N309 Elburg - 't Harde inclusief bebouwde kom Oostendorp en bebouwde kom 't Harde;
• Groot onderhoud N789 Voorst - Loenen inclusief bebouwde kom Klarenbeek;
• Groot onderhoud en reconstructie N308 Elburg - Wezep;
• Groot onderhoud en reconstructie N309 Epe - 't Harde;
• Groot onderhoud en reconstructie N303 Putten - Voorthuizen.

Inhoud werkzaamheden:
Het inventariseren en opstellen van het bestek (in KPD) en tekeningen, begeleiden en opstellen tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen, voor uitvoering overleg voeren met hulpdiensten, openbaar vervoer, omliggende gemeenten, bedrijven en bewoners. Indien nodig overleg voeren met en begeleiden van werkzaamheden nutsbedrijven. Voorts bestaan de werkzaamheden uit:

• Toezicht houden op werkzaamheden tijdens uitvoering;
• Bijhouden van hoeveelheden;
• Controle of het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd conform bestek en tekeningen;
• Controle op naleving van de planning;
• Bijwonen en opstellen verslagen van bouwvergaderingen;
• Opstellen van dagrapporten;
• Opstellen van weekrapporten;
• Opstellen van termijnen;
• Beoordelen van afwijkingsrapporten van de aannemer;
• Overleg hulpdiensten, bedrijven en bewoners tijdens werkzaamheden;
• Controleren van verkeersmaatregelen;
• Het opstellen van een voorlopige eindafrekening.

De mensen van Vandaag Groep zijn bekend met de volgende softwarepakketten:
• KPD bundel voor het opstellen van bestekken;
• KPD besteksadministratie voor het bijhouden van administraties en opstellen termijnen;
• VISI voor onderlinge communicatie tussen opdrachtgever en aannemer;
• Word voor het opstellen van verslagen;
• Excel voor het opstellen van diverse overzichten.