Zeldzame bunker van de Grebbelinie gevonden in een woonwijk

Op een bouwplaats in Amersfoort is een zeldzaam type bunker uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De kazemat aan de Kortenaerstraat wordt uitgegraven en volgende week naar het Valleikanaal gebracht.

De gemeente spreekt van een bijzondere vondst. Het verdedigingswerk van de Grebbelinie ligt in een woonwijk en is van het type “stekelvarken met klimkoker”. Alleen op de Liniedijk in Leusden is een soortgelijke bunker te vinden.

De bunker is gevonden op de plaats waar de Professor Groenschool is gesloopt en nu huizen worden gebouwd. Het betonnen bouwwerk komt tussen de Ringweg Koppel en de Zielhorsterweg te staan met uitzicht op het Valleikanaal. Daar wordt het ongeveer een meter diep ingegraven, zodat de kazemat zichtbaar blijft.

De gemeente laat het 100 ton zware gevaarte volgende week uit de grond hijsen en in de nacht van donderdag op vrijdag overbrengen naar de nieuwe bestemming. Voor het speciale transport moeten diverse wegen tijdelijk worden afgesloten.

bron: RTV Utrecht

Ook in rijke gemeenten woningoverschot

In de rijkere gemeenten van Nederland voltrekt zich een bijzondere vorm van demografische krimp. Dat de woningen er gemiddeld duurder zijn dan in omliggende gemeenten heeft twee gevolgen. Allereerst is het moeilijker om jongeren vast te houden (woningen zijn te duur). De woningen worden daarentegen wél gekocht door oudere gezinnen waarvan de kinderen reeds of bijna uit huis zijn. Deze uitstroom van jongeren en instroom van ouderen draagt bij aan vergrijzing. Veel gemeenten kennen dan ook een zeer hoge grijze druk.

Verpaupering door rijkdom
Tot recent kon de instroom van nieuwe gezinnen de afname van de bevolking door sterfte nog bijbenen. De rijkere gemeenten zijn immers zeer gewilde plaatsen om te wonen. Inmiddels is de vergrijzing in veel gemeenten echter zo ver gevorderd dat de bevolking afneemt. Het gevolg: incourante, dure, veelal vrijstaande woningen komen in toenemende mate op de markt, terwijl er niet of nauwelijks belangstelling voor is. Hierdoor neemt de voorverkoop beschikbare woningvoorraad (BEVO) voor een aantal gemeenten inmiddels onrustbarende vormen aan. Een BEVO van rond de 10% is voor deze gemeenten geen uitzondering. Dit fenomeen staat bekend als type II-krimp (verpaupering door rijkdom) en komt in zo’n 40 tot 50 gemeenten door het hele land voor. Het fenomeen is dus niet beperkt tot de traditionele krimp- en anticipeerregio’s.

De oplossing: nieuwe woonvormen?
Invisor werkt met partners aan oplossingen voor deze problematiek. Zo bekijken we of het rendeert om dit soort woningen op te kopen en te transformeren naar woonvormen waar wél behoefte aan is. Met name woningen met veel omliggende grond bieden perspectief voor rendabele transformatie naar wooneenheden voor jongeren, dan wel naar ouderhuisvesting met zorg.

De Vandaag Groep heeft een rekenmodel ontwikkeld om actualisaties en herzieningen snel en doeltreffend uit te voeren.

Financiële Planeconomische ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening.

Gemeenten moeten jaarlijks al hun actieve grondexploitaties (BIE) actualiseren naar de huidige (markt)inzichten. Bij grote afwijkingen van de opstelde exploitatieopzet moet zelfs de gehele grondexploitatie worden herzien. Dit betekent in feite een nieuwe raming van de kosten en baten op basis van de huidige inzichten en verwachtingen in de markt. De niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moeten opnieuw worden gewaardeerd naar de toekomstverwachting per complex en getoetst worden aan de marktwaarde.

De Vandaag Groep heeft een rekenmodel ontwikkeld om actualisaties en herzieningen snel en doeltreffend uit te voeren.

De planeconomen van de Vandaag Groep hebben een jarenlange ervaring met de gemeentelijke grondexploitaties, de gemeentefinanciën en uiteraard de wet en regelgeving ten aanzien van de BBV en Wro.
Een van onze specialismen is het vertalen van de financiële gevolgen van de in het boekjaar uitgevoerde werkzaamheden naar de grondexploitatie per ultimo boekjaar.

De vertaling doen wij met behulp van ons beheermodel. Met dit model wordt inzicht verschaft in de resultaatprognose en mogelijke risico’s.
Met onze jarenlange opgebouwde kennis van de gemeentelijke grondexploitaties en financiën zijn wij in staat om snel en doelmatig een financieel jaarverslag op te stellen voor alle gemeentelijke complexen. Ons model en werkwijze is zeer kostenbesparend voor de gemeente en levert een helder en verfrissend inzicht in de exploitaties.

Met ons beheermodel kan naast het opstellen van het jaarverslag voor de grondexploitaties functie 830, ook periodiek snel en eenvoudig inzicht worden gegeven in de financiële positie van de grondexploitaties.
Op slechts één pagina wordt per grondexploitatie BIE & NIEGG, evenals de verspreide percelen, inzicht gegeven in één compleet overzicht de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiële positie, risico’s en resultaatverwachting van de exploitaties.

Bent u geïnteresseerd in ons rekenmodel en of beheermodel? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Wij zijn graag bereid u nader te informeren met een geheel vrijblijvende presentatie.
Jaarlijks worden de kengetallen en andere variabelen geactualiseerd op basis van de veranderde marktomstandigheden. Van deze actualisatie wordt aan abonnees een update verstrekt.