De Vandaag Groep heeft een rekenmodel ontwikkeld om actualisaties en herzieningen snel en doeltreffend uit te voeren.

Financiële Planeconomische ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening.

Gemeenten moeten jaarlijks al hun actieve grondexploitaties (BIE) actualiseren naar de huidige (markt)inzichten. Bij grote afwijkingen van de opstelde exploitatieopzet moet zelfs de gehele grondexploitatie worden herzien. Dit betekent in feite een nieuwe raming van de kosten en baten op basis van de huidige inzichten en verwachtingen in de markt. De niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moeten opnieuw worden gewaardeerd naar de toekomstverwachting per complex en getoetst worden aan de marktwaarde.

De Vandaag Groep heeft een rekenmodel ontwikkeld om actualisaties en herzieningen snel en doeltreffend uit te voeren.

De planeconomen van de Vandaag Groep hebben een jarenlange ervaring met de gemeentelijke grondexploitaties, de gemeentefinanciën en uiteraard de wet en regelgeving ten aanzien van de BBV en Wro.
Een van onze specialismen is het vertalen van de financiële gevolgen van de in het boekjaar uitgevoerde werkzaamheden naar de grondexploitatie per ultimo boekjaar.

De vertaling doen wij met behulp van ons beheermodel. Met dit model wordt inzicht verschaft in de resultaatprognose en mogelijke risico’s.
Met onze jarenlange opgebouwde kennis van de gemeentelijke grondexploitaties en financiën zijn wij in staat om snel en doelmatig een financieel jaarverslag op te stellen voor alle gemeentelijke complexen. Ons model en werkwijze is zeer kostenbesparend voor de gemeente en levert een helder en verfrissend inzicht in de exploitaties.

Met ons beheermodel kan naast het opstellen van het jaarverslag voor de grondexploitaties functie 830, ook periodiek snel en eenvoudig inzicht worden gegeven in de financiële positie van de grondexploitaties.
Op slechts één pagina wordt per grondexploitatie BIE & NIEGG, evenals de verspreide percelen, inzicht gegeven in één compleet overzicht de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiële positie, risico’s en resultaatverwachting van de exploitaties.

Bent u geïnteresseerd in ons rekenmodel en of beheermodel? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Wij zijn graag bereid u nader te informeren met een geheel vrijblijvende presentatie.
Jaarlijks worden de kengetallen en andere variabelen geactualiseerd op basis van de veranderde marktomstandigheden. Van deze actualisatie wordt aan abonnees een update verstrekt.

Geplaatst in Uncategorized.